Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακό » Γενική Περιγραφή » Γιατί να παρακολουθήσω

Γιατί να παρακολουθήσω το ΜΠΣ

Το πρόγραμμα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, επαγγελματίες υγείας με διαφορετική ειδίκευση ψυχολόγους, αλλά και σε αποφοίτους κοινωνικών επιστημών, εκπαιδευτικούς να εξειδικευτούν σε ένα επιστημονικό αντικείμενο με ευρεία εφαρμογή, το οποίο διαρκώς αναπτύσσεται και βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς έρευνας και πρακτικής. Ο όγκος της σύγχρονης επιστημονικής βιβλιογραφίας αναδεικνύει την επιστήμη του στρες σε ένα από τα βασικότερα ερευνητικά πεδία διεθνώς, ενώ ταυτόχρονα το γεγονός ότι το 50% περίπου των προβλημάτων υγείας των σύγχρονων ανθρώπων σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το στρες, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορούν ανταπεξέλθουν με αποτελεσματικότητα στην απαίτηση για εφαρμογή μεθόδων ελέγχου του στρες στην κλινική πράξη, αλλά και στους χώρους που τα άτομα ζουν, εργάζονται και εκπαιδεύονται. 

Παράλληλα, η εικόνα του σύγχρονου νοσολογικού φάσματος με τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα όπως τα καρδιαγγειακά, ο διαβήτης, η υπέρταση, τα νεοπλάσματα κ.α να επικρατούν, αναδεικνύουν το στρες σε έναν από τους σημαντικότερους ρυθμιστικούς παράγοντες, καθώς τεκμηριωμένα σχετίζεται και πυροδοτεί μη υγιεινές συμπεριφορές όπως το κάπνισμα, η καθιστική ζωή, η μη υγιεινή διατροφή κα, παράγοντες δηλαδή καθοριστικοί στην εμφάνιση όλων των ως άνω νοσημάτων. Αποκτώντας ο φοιτητής την ειδίκευση που προσφέρει το ΠΜΣαποκτά σημαντικά εφόδια κατανόησης αυτών των μηχανισμών σύνδεσης και μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του στον τρόπο που παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της άσκησης φροντίδας υγείας, την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές που προέρχονται από τις κοινωνικές επιστήμες, τον χώρο της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας αλλά και όλοι οι επαγγελματίες υγείας, αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ασκήσουν εξειδικευμένη συμβουλευτική και να οργανώσουν προγράμματα ελέγχου του στρες και προαγωγής της υγείας , τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και στην οικογένεια, στην εργασία, στο σχολείο στην κοινότητα.

Τέλος, το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία για πραγματικές συνθήκες έρευνας στο επιστημονικό πεδίο του στρες, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να διεξάγουν ολοκληρωμένη ερευνητική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, δημοσιεύοντας σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε συνέδρια κ.α. Έτσι, οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία και σε ερευνητικό επίπεδο, διευρύνοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ θα μπορούν :
• Να στελεχώσουν κρατικούς και μη κρατικούς οργανισμούς /φορείς και δομές στις υπηρεσίες υγείας (όλων των βαθμίδων), της εκπαίδευσης των MME κ.λπ. 
• Να διδάσκουν σε Τμήματα των Ανωτάτων Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που έχουν ως αντικείμενο την υγεία, την πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, την ψυχολογία, την παιδαγωγική, τα MME
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης προγραμμάτων ελέγχου του στρες στην οικογένεια, την κοινότητα, το σχολείο, τον τόπο δουλειάς, αφού αποτελεί και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης.
• Να εφαρμόσουν στην κλινική πράξη επιστημονικές μετρήσεις του στρες, παρεμβατικά προγράμματα διαχείρισης του στρες καθώς και ολιστικές προσεγγίσεις για την προστασία, την προαγωγή και τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής ατόμων και επιμέρους ομάδων του πληθυσμού.
• Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.