Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών » Μαθήματα ανά Εξάμηνο » Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Τίτλος: Ψυχονευροενδροκρινολογία του Στρες
Σκοποί και Στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να κατανοήσουν το βιολογικό υπόβαθρο του στρες. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν όλες τις απαραίτητες βασικές γνώσεις σε επίπεδο νευροεπιστημών και ενδοκρινολογίας, ενώ αναλύονται οι επιδράσεις του ψυχονευροενδοκρινικού συστήματος σε άλλα, όπως το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βιολογικές αλλαγές που επιτελούνται στον ανθρώπινο οργανισμό σε κατάσταση στρες και να εξηγήσουν τους περαιτέρω μηχανισμούς που οδηγούν σε διαταραχή της ομοιόστασης και τελικά σε νόσο. Μεταξύ άλλων, αναλύονται μέσα από διαλέξεις, παραδείγματα και φροντιστηριακού τύπου ασκήσεις, τα βιολογικά συστήματα της απάντησης του στρες, η νευροανατομία του συστήματος, η επίδραση των πρώιμων εμπειριών στη διαμόρφωση της απάντησης στο στρες καθώς και η επίδραση του στρες στο συναίσθημα και τη διάθεση αλλά και στις γνωσιακές λειτουργίες. 
Τέλος, οι φοιτητές μέσα από την προετοιμασία και την παρουσίαση σχετικής εργασίας, θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε κριτική ανάλυση και σύνθεση της σύγχρονης βιβλιογραφίας επί επιλεγμένων θεμάτων του αντικειμένου του μαθήματος.
Τίτλος: Προαγωγή Υγείας, αρχές, στόχοι, σχεδιασμός
Σκοποί και Στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και της θεωρίας της Προαγωγής Υγείας (Π.Υ), όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά και έχουν αποτυπωθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία και έρευνα και η απόκτηση όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν ένα πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας, στους διαφορετικούς χώρους που αυτή βρίσκει εφαρμογή, δηλαδή, την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα, την εργασία (settingsapproaches) και σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού.

Το μάθημα πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων, πρακτικών παραδειγμάτων, βιωματικών φροντιστηρίων, δουλειά σε ομάδες, ενώ οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και στην οργάνωση φεστιβάλ αγωγής υγείας σε συνεργαζόμενα σχολεία. Αναλυτικότερα, στις ενότητες του μαθήματος καλύπτονται θεματικές που αφορούν σε βασικούς ορισμούς, γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της προαγωγής υγείας, γίνεται διάκρισή της από άλλους παρεμφερείς όρους όπως η Αγωγή Υγείας, παρουσιάζονται και αναλύονται τα θεωρητικά μοντέλα τροποποίησης της συμπεριφοράς, καθώς και τα ηθικά ζητήματα που εγείρονται από την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων προαγωγής υγείας, ενώ παρουσιάζονται δεδομένα που αποτυπώνουν όλη τη σύγχρονη εικόνα νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, συνδέοντας ταυτόχρονα την έννοια του στρες με αυτήν την προαγωγής της υγείας και την μεταξύ τους σχέση.

Ακολούθως, οι ενότητες περιλαμβάνουν όλα τα θεωρητικά αλλά και πρακτικά ζητήματα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων Π.Υ. Αναλύεται διεξοδικά η προσέγγιση των τοποθεσιών (σχολείο, κοινότητα, εργασία) και παράλληλα, δίδονται παραδείγματα εφαρμογής προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας. Δίδεται έμφαση "στο σχολείο προαγωγής Υγείας" "το νοσοκομείο προαγωγής Υγείας". Επιπροσθέτως, αναλύεται ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ως μεθοδολογικό εργαλείο και προσέγγιση, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε κοινωνικές παραμέτρους που αφορούν τόσο στη θεματολογία των σύγχρονων προγραμμάτων προαγωγής υγείας, όσο και στο πλάνο σχεδιασμού, τονίζοντας τον ρόλο των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προαγωγής και αγωγής υγείας, δουλεύοντας ουσιαστικά σε όλα τα επίπεδα πρόληψης.
Τίτλος: Βασικές Αρχές της Επιστήμης του Στρες
Σκοποί και Στόχοι: Το μάθημα αυτό στοχεύει να εισαγάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της επιστήμης του στρες, προσφέροντας ολοκληρωμένους ορισμούς και εικόνα των σχετικών θεωριών που έχουν διατυπωθεί για την εξήγησή του, ενώ μέσα από την παράθεση στατιστικών δεδομένων, αποτυπώνεται η σύγχρονη επιδημιολογική εικόνα και η σύνδεση του στρες με το σύγχρονο φάσμα της νοσηρότητας. Μεταξύ άλλων, οι φοιτητές με το πέρας του μαθήματος, θα γνωρίζουν τί είναι στρες, ποιοί οι τύποι του, πώς μετράται, ποια είναι τα υπάρχοντα εργαλεία μέτρησής του, πώς το στρες διαφοροποιείται σε σχέση με άλλους όρους, όπως το άγχος, πως αναγνωρίζονται τα συμπτώματα του, ποια είναι τα αίτια του και οι σχετικές κατηγοριοποιήσεις του. Αναλύονται διεξοδικά οι υπάρχουσες θεωρίες ανταπόκρισης στο στρες και παρουσιάζονται στοιχεία της προσωπικότητας που συνδέονται με το στρες, ενώ συζητούνται σχετικές έμφυλες διαφοροποιήσεις. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοεί τί είναι τελικά αυτό το πολύπλοκο φαινόμενο του στρες, ποιές οι παράμετροι που το συνθέτουν, αλλά και πώς στην κλινική πράξη μπορεί να διαγνωσθεί, να μετρηθεί, και ακολούθως να αντιμετωπιστεί.
Τίτλος: Βασική στατιστική
Σκοποί και Στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών τεχνικών και μεθόδων της στατιστικής ανάλυσης κατά τη χρήση τους στην εμπειρική έρευνα. Η παρουσίαση –μετά την αναφορά βασικών θεμάτων της στατιστικής συμπερασματολογίας– δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των πολυμεταβλητών αναλύσεων, οι οποίες αποτελούν και τις κύριες τεχνικές προσέγγισης των πολυπαραγοντικών φαινομένων της ιατρικής και της ψυχολογίας.

 

Αποφεύγεται η αναφορά σε θέματα μαθηματικού λογισμού και η διάρθρωση του μαθήματος είναι προσανατολισμένη στη χρήση της στατιστικής μέσω εδικού λογισμικού ανάλυσης δεδομένων. Προς το σκοπό αυτό κρίθηκε αναγκαία η χρήση του SPSS, το οποίο αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδομένο λογισμικό ανάλυσης δεδομένων, χρησιμοποιούμενο από την πλειονότητα των οργανισμών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η εμβάθυνση στη χρήση πολυμεταβλητών αναλύσεων γίνεται με εφαρμογές των γενικευμένων γραμμικών υποδειγμάτων σε δεδομένα εμπειρικών ερευνών. Στόχος των διαλέξεων και των πρακτικών φροντιστηρίων του μαθήματος είναι η δυνατότητα των φοιτητών να διαχειρίζονται και να αναλύουν εμπειρικά δεδομένα με ποσοτική μεθοδολογία και ψηφιακά μέσα. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται φροντιστηριακά μαθήματα ενίσχυσης των φοιτητών που το επιθυμούν, ώστε να βοηθούνται, με περισσότερα πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις.
Τίτλος: Μεθοδολογία έρευνας στο χώρο της υγείας
Σκοποί και Στόχοι: Μέσα από το μάθημα δίδονται όλες οι θεωρητικές γνώσεις, αλλά και οι πρακτικές δεξιότητες που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να κατανοήσουν τα διαφορετικά είδη έρευνας, τις αντίστοιχες μεθοδολογίες, αλλά και να αναλύουν κριτικά υπάρχουσες έρευνες, καθώς και να ερμηνεύουν και να παρουσιάζουν νέα ερευνητικά δεδομένα. Στο μάθημα καλύπτονται θεματικές ενότητες αναφορικά με το πρωτόκολλο της έρευνας, το σχεδιασμό ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, την παρουσίαση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς και ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα. Επίσης, με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης οι φοιτητές θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τη σύγχρονη επιδημιολογική βιβλιογραφία και θα έχουν αποκτήσει τις βάσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μίας επιδημιολογικής έρευνας. Στα πλαίσια των διαλέξεων που πραγματοποιούνται καλύπτονται όλα τα είδη της επιδημιολογικής έρευνας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οι διαφορές, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους καθώς και οι βασικές αρχές της κοινωνικής επιδημιολογίας και τα χαρακτηριστικά της.
Ουσιαστικά, το μάθημα αυτό δίνει όλες τις θεωρητικές και πρακτικές κατευθύνσεις για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μίας ερευνητικής μελέτης, στάδιο προς στάδιο, εξασφαλίζοντας στο φοιτητή γνώση απαραίτητη για οιαδήποτε μελλοντική ερευνητική προσπάθεια.