Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών » Μαθήματα ανά Εξάμηνο » Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική Εργασία

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αποτελεί μέρος του Γ και Δ εξαμήνου του προγράμματος σπουδών και αντιστοιχεί συνολικά σε 30 πιστωτικές μονάδες. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας καθορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή σε συνεργασία με τον μεταπτυχιακό φοιτητή, και εγκρίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Μ.Π.Σ. Ο επιβλέπων καθηγητής και το θέμα της διπλωματικής, ορίζονται και εγκρίνονται το τέλος του Β’ εξαμήνου Σπουδών. Η διπλωματική εργασία υποστηρίζεται και παρουσιάζεται από τον φοιτητή ενώπιων τριμελούς επιτροπής, η οποία καθορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή και στην όποια συμμετέχει και ο επιβλέπων καθηγητής. Η διαδικασία είναι ανοικτή και παρίστανται σε αυτή και οι φοιτητές του Μ.Π.Σ.

Η διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Μ.Π.Σ. είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς δίνει την δυνατότητα στον φοιτητή να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να δημοσιεύσει τα ευρήματα μιας πρωτότυπης ερευνητικής δουλειάς. Συνεπώς, θεωρείται υποχρέωση του φοιτητή και των επιβλεπόντων η ποιότητα των διπλωματικών εργασιών να εξασφαλίζει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά συνέδρια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι φοιτητές, κατά το Γ’ και Δ’ εξάμηνο σπουδών τους, παρακολουθούνται και συνεργάζονται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Μ.Π.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται η καλή διεξαγωγή της έρευνας τους. Είναι ενδεικτικό, ότι κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών του μεταπτυχιακού προγράμματος οι φοιτητές του επέτυχαν να δημοσιεύσουν σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά τα ευρήματα και τα αποτελέσματα των πρωτότυπων εργασιών τους, καθώς και τις εργασίες τους για την στάθμιση νέων ερευνητικών εργαλείων πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του στρες στον ελληνικό πληθυσμό. Έτσι, οι φοιτητές όχι μόνο ολοκλήρωσαν την διπλωματική τους εργασία, αλλά επέτυχαν και την διάχυση της γνώσης και συνέβαλαν ουσιαστικά στην αύξηση του όγκου των πληροφοριών αναφορικά με την επιστήμη του στρες.