Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών » Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η προκήρυξη του προγράμματος πραγματοποιείται στην περίοδο Μαΐου-Ιουνίου και η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται με την εκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας και την πραγματοποίηση συνεντεύξεων. Το ΠΜΣ, προσφέρει συνολικά 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), σε εναρμόνιση με τις διεθνείς οδηγίες για το διεθνές σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.

Στη διάρκεια των 2 πρώτων εξαμήνων, οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστήρια που αφορούν συνολικά σε 10 υποχρεωτικά μαθήματα, 5 σε κάθε εξάμηνο σπουδών.
Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα μαθήματα και την περιγραφή τους.

Στο 3ο και 4ο εξάμηνο οι φοιτητές ξεκινούν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας και την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η κατανομή των υποχρεωτικών ωρών παρακολούθησης στα 2 τελευταία εξάμηνα σπουδών είναι κατανεμημένη έτσι, ώστε να διευκολύνεται η υπάρχουσα τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα ή να μην καθίσταται απαγορευτική η εύρεση νέας, ενώ ειδικά μέσω της πρακτικής άσκησης επιδιώκεται η διασύνδεσή των φοιτητών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, των διαφόρων κοινωνικών δομών, επιτυγχάνοντας όχι μόνο την πρακτική τους εξάσκηση και εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα στην προώθηση νέων ευκαιριών και προοπτικών συνεργασίας. εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές ξεκινούν την *εκπόνηση της διπλωματικής.