Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Κατά τη διάρκεια του Γ’ και Δ’ εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, που συνολικά αποφέρει 30 πιστωτικές μονάδες, 15 σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Η πρακτική άσκηση έχει σχεδιαστεί με τρόπο ευέλικτο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των φοιτητών για παράλληλη εργασία, αλλά και τον φόρτο που επιφέρει η εκπόνηση μιας πρωτότυπης ερευνητικής διπλωματικής εργασίας, η οποία πραγματοποιείται στα 2 ίδια εξάμηνα σπουδών με την πρακτική άσκηση. Έτσι, δεν επιβαρύνεται το πρόγραμμα του φοιτητή και επιτυγχάνονται και οι εκπαιδευτικοί στόχοι της πρακτικής άσκησης. Κατά το Γ’ εξάμηνο σπουδών, η πρακτική άσκηση αφορά την εκπαίδευση του φοιτητή σε πρακτικά θέματα μελέτης του στρες. Οι φοιτητές θα επισκέπτονται ειδικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν πειραματικά μοντέλα του στρες ή εξειδικεύονται στην βιολογική μέτρησή του, καθώς και χώρους που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης του στρες.

Στο Δ' εξάμηνο η πρακτική άσκηση αφορά την εκπαίδευση του φοιτητή σε ειδικούς χώρους π.χ. ιατρεία, εργαστήρια που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με το θέμα της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή. Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην περαιτέρω εξειδίκευση του φοιτητή σε δομές, η οποία τελικά θα συμβάλλει στην επιτυχία του αποφοίτου στο επιστημονικό και εργασιακό πεδίο της επιλογής του.

Η εξέλιξη και η πορεία της πρακτικής άσκησης παρακολουθείται και καταγράφεται από τους συνεργαζόμενους φορείς και το επιστημονικό προσωπικό του ΠΜΣ. Παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας όλες τις θεωρητικές γνώσεις που αποκόμισαν, αλλά και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές συνεργασίας με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στον χώρο της έρευνας, της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της εκπαίδευσης.