Αρχική σελίδα » Χρήσιμες Πληροφορίες » Χρήσιμα έγγραφα

Desclaimer Δημοσιεύσεων

Αγαπητοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες

όπως γνωρίζετε, μία εκ των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων των φοιτητών μας στο πλαίσιο επιτυχούς ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας είναι  η προετοιμασία και υποβολή των ευρημάτων  αυτής με την μορφή δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπιστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Εφημερίδων (ICMJE)1, «όλα τα άτομα που ορίζονται ως συγγραφείς θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συγγραφή και όλα τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να αναφέρονται». Συνεπώς, βάσει και των παγκοσμίως αποδεκτών κριτήριων του ICMJE, σε όλες τις δημοσιεύσεις πέραν φυσικά των ιδίων των φοιτητών και των μελών της συμβουλευτικής τριμελούς εξεταστικής τους επιτροπής, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ως συγγραφείς το επιστημονικό προσωπικό και οι συνεργάτες που έχουν α) ουσιαστική συμβολή στη σύλληψη και το σχεδιασμό της μελέτης, στην απόκτηση δεδομένων, στην ανάλυση και στην ερμηνεία αυτών, β) συμμετέχουν στη σύνταξη ή/και στην κριτική αναθεώρηση της δημοσίευσης . Παράλληλα, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική,  όλοι οι συγγραφείς εγκρίνουν την τελική έκδοση της δημοσίευσης και αποδέχονται την ευθύνη ότι είναι υπόλογοι για όλες τις πτυχές του έργου που σχετίζονται με την ακρίβεια ή την ακεραιότητα οποιουδήποτε τμήματος του δημοσιευμένου έργου.

Η ηθική και η δεοντολογία στην έρευνα, θα πρέπει να είναι ο βασικός γνώμονας  σε κάθε μας επιλογή και η ευθύνη για την τήρηση των κανόνων και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης θα πρέπει να αποτελεί προσωπικό μας μέλημα.

Πηγή: 1. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations, formerly the Uniform Requirements for Manuscripts) Διαθέσιμο στο: https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html

Με Τιμή

Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, Καθηγήτρια