Αρχική σελίδα » Πολιτική Ποιότητας

Δήλωση Ποιότητας

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθιστώντας το Τμήμα Ιατρικής, απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος Ιατρικής. Επιπροσθέτως, το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας. 

Το Τμήμα Ιατρικής δεσμεύεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, και στο ΠΜΣ Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας  το οποίο προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του εν λόγω προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό του, καθώς και  η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού του.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε  αναλυτικά την Πολιτική Ποιότητας που ακολουθεί το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα 

Εσωτερική αξιολόγηση και στοχοθεσία

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα της τελευταίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΠΜΣ από τη ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ, ενώ εδώ μπορείτε να διαβάσετε τους στόχους που έχουν τεθεί βάσει των διαδικασιών αξιολόγησης.