Αρχική σελίδα » Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμα έντυπα και αιτήσεις

Αιτήσεις/Έντυπα


1. Αίτηση Απαλλαγής διδάκτρων

Οι κύριοι/ες  που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων, θα πρέπει εντός διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών (ανακοινώνεται η σχετική ημερομηνία, αποκλειστικά  μετά την εγγραφή των φοιτητών)  να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, η οποία θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών  αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά τυχόν ζητηθούν συμπληρωματικά. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Συνέλευση της Σχολής. 

 

2.Αίτηση έγκρισης από την Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας Ιατρικής Σχολής 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι:

Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το αναλυτικό πρωτόκολλο θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα, δακτυλογραφημένο και να φέρει τις υπογραφές, τόσο του επιβλέποντα Καθηγητή, όσο και του υποψήφιου διδάκτορα.
Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.
Στην περίπτωση που το ερευνητικό πρωτόκολλο εκπονείται σε κλινική, θα πρέπει να προσκομίζεται έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου (εάν είναι περισσότερα του ενός νοσοκομεία, τότε θα πρέπει να προσκομίζεται έγκριση από όλα τα Επιστημονικά Συμβούλια των νοσοκομείων που αναφέρονται στο πρωτόκολλο).
Εάν θα συμπληρωθεί ερωτηματολόγιο από τους συμμετέχοντες τότε θα πρέπει να κατατεθεί υπόδειγμά του στην Επιτροπή. Εφόσον το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, τότε θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί ότι η πλατφόρμα είναι πλήρως κρυπτογραφημένη (fully encrypted).

Τα ενημερωμένα έντυπα για την υποβολή αιτήματος προς την σχετική επιτροπή μπορείτε να τα βρείτε εδώ

Επίσης εδώ μπορείτε να διαβάσετε όλους τις ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ηθικής και δεοντολογία όπως ισχύουν στο πλαίσιο της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

e-mail Γραμματείας της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής:  bioethics[at]med.uoa[dot]gr

 

3. Μηχανισμός Διαχείρισης Παραπόνων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί  η «Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων» των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Για την καταγραφή των παραπόνων και των ενστάσεων των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας είναι διαθέσιμο εδώ το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» το οποίο συμπληρώνει ο φοιτητής/τρια

 

4. Ανάρτηση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών μας εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και δίνονται αναλυτικές πληροφορίες στους φοιτητές για την διαδικασία ανάρτησης από την Γραμματεία. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά υποδείγματα/έντυπα για την ανάρτηση αλλά και οδηγίες εδώ.

 

5. Έντυπα διπλωματικών εργασιών

Εδώ, μπορείτε να κατεβάσατε το έντυπο για την κατάθεση πρότασης ορισμού θέματος διπλωματικής εργασίας και τριμελούς εξεταστικής επιτροπής των διπλωματικών εργασιών, ενώ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο για την αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από την τριμελή εξεταστική επιτροπή.