Αρχική σελίδα » Προκήρυξη και Αιτήσεις

Προκήρυξη 2023-2024

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2023-2024

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην “Επιστήμη του Στρες και την Προαγωγή της Υγείας”.

 

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Σχολών/ Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας και  Διατροφής, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 35 κατ’ ανώτατο όριο.

 

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 2000 ευρώ ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο).

 

 

Για την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και τις 01/09/2023:

 

 1. Αίτηση Συμμετοχής που προμηθεύεται ο υποψήφιος από την ιστοσελίδα www.stressmaster.med.uoa.gr
 2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συνοδεύεται και από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετάσχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν (αναφορά στο βιογραφικό)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας (αναφορά στο βιογραφικό)
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής (ή/και άλλη γλώσσας εφόσον υπάρχει). Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά που ορίζει ο ΑΣΕΠ. Για τους μη έχοντες επίσημο τίτλο η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα με διενέργεια σχετικής γραπτής εξέτασης, ενώ άριστη γνώση αποδεικνύεται και με πτυχίο πανεπιστημίου του εξωτερικού.
 10. Πιστοποιητικό γνώσης ΗΥ ή /και προπτυχιακό μάθημα Ηλ/κών Υπολογιστών.
 11. Πιστοποιημένη επάρκεια ελληνικής γλώσσας, εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός (Ν 2083 /92 αρ 12 παρ 2α).

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις στις οποίες θα κληθούν οι πρώτοι 50 υποψήφιοι, και οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (οι συνεντεύξεις δύναται να γίνουν και μέσω skype).

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση stressmasters[at]gmail[dot]com Ο πλήρης φάκελος σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) θα ζητηθεί αργότερα, κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων . Τα έγγραφα του φακέλου δεν επιστρέφονται για αυτό παρακαλούμε να αποφύγετε την προσκόμιση των πρωτοτύπων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ  «Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας»,  τηλ. 210-6597644, και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.stressmaster.med.uoa.gr

 

Αθήνα,  09/06/2023

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

 

Καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά-Gantenbein