Αρχική σελίδα » Προκήρυξη και Αιτήσεις

Έντυπο Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό μας, μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση ηλεκτρονικά, πατώντας εδώ.

Προκήρυξη 2024-2025

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην “Επιστήμη του Στρες και την Προαγωγή της Υγείας”.

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Σχολών/ Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας και Διατροφής, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Επισκεπτών-τριών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 35 κατ’ ανώτατο όριο. Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων προσδιορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και την αναλογία φοιτητών-διδασκόντων, την υλικοτεχνική υποδομή, τις αίθουσες διδασκαλίας, την απορρόφηση των διπλωματούχων από την αγορά εργασίας.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 2000 ευρώ ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο).

Για την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και τις 31/08/2024:

 

 1. Αίτηση Συμμετοχής που προμηθεύεται ο υποψήφιος από την ιστοσελίδα www.stressmaster.med.uoa.gr
 2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συνοδεύεται και από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετάσχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν (αναφορά στο βιογραφικό)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας (αναφορά στο βιογραφικό)
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, κατώτατου επιπέδου Β2.
 10. Πιστοποιημένη επάρκεια ελληνικής γλώσσας, εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός (Ν 2083 /92 αρ 12 παρ 2α)
 11.  Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (οι συνεντεύξεις δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να γίνουν και μέσω skype).

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση stressmasters[at]gmail[dot]com Ο πλήρης φάκελος σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) θα ζητηθεί αργότερα, κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων. Τα έγγραφα του φακέλου δεν επιστρέφονται για αυτό παρακαλούμε να αποφύγετε την προσκόμιση των πρωτοτύπων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ  «Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας»,  τηλ. 210-6597644, και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.stressmaster.med.uoa.gr

 

Αθήνα,  11/06/2024

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

 

Καθηγήτρια Χριστίνα Κανακά-Gantenbein